Nowenna do św. Ignacego Loyoli

Dzień 1.

MODLITWA O ODNOWĘ ŻYCIA

(22 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez ochoczą i wspaniałomyślną ofiarę z siebie, uczynioną na służbę Bogu Najwyższemu, dałeś nam przykład prawdziwego nawrócenia, spraw, abyśmy, idąc za natchnieniem Bożym, podjęli skuteczną odnowę życia duchowego i jako gorliwi chrześcijanie współpracowali w dziele odnowy Kościoła i świata. Niech Chrystusowa Ewangelia oraz przykład życia świętych Pańskich, wspomagają nas w realizacji tego pragnienia.

 • Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej,                                                   módl się za nami.
 • Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 2.

MODLITWA O CZYSTOŚĆ CIAŁA I DUSZY

(23 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez umartwienie oraz pracę nad sobą dałeś nam przykład szczerej pokuty i czujności nad swym ciałem, sercem i umysłem, spraw, abyśmy się od Ciebie nauczyli pokonywać pokusy rozbudzające zmysłowość oraz żyć w czystości serca i ciała w stanie, który obraliśmy. Umocnij nas w podejmowaniu szczerej pokuty za wszystkie grzechy tak, byśmy czystymi ochoczym sercem wielbili Boga.

 • Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, powierzający się Ojcu Przedwiecznemu, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 3.

MODLITWA O CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODWAGĘ

(24 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez swe pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych i do Ziemi Świętej oraz poprzez podjęte uczynki miłości wobec bliźnich dałeś nam przykład w znoszeniu trudów życia podjętych dla Chrystusa i Jego Matki Maryi Panny, spraw, abyśmy naśladowali Twoją bohaterską odwagę w dotarciu do celu pielgrzymowania oraz znosili z chrześcijańską cierpliwością wszystkie krzyże, jakie życie nam przyniesie. Ty sam bądź nam nauczycielem i przewodnikiem w wierze.

 • Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 4.

MODLITWA O WIERNOŚĆ W MODLITWIE

(25 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez rozmyślanie o rzeczach Bożych i dar kontemplacji oraz przez uczenie modlitwy ludzi prostych stałeś się wzorem i mistrzem modlitwy chrześcijańskiej, spraw, abyśmy z uwagą i gorliwością przystępowali do codziennej modlitwy i lektury Pisma Świętego. Rozmyślając o rzeczach Bożych, wsparci Bożą łaską, niech osiągniemy obiecane wieczne zbawienie w Królestwie Boga, gdzie On króluje w swoim Majestacie z Najświętszą Maryją Panną i z wszystkimi świętymi.

 • Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większą chwałę Boga, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 5.

MODLITWA O POKORĘ

(26 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez dogłębne poznanie siebie i umiłowanie pełnienia woli Bożej oraz poprzez obdarowanie przez Boga licznymi darami naturalnymi i nadprzyrodzonymi stałeś się wzorem doskonałej pokory praktykowanej w cichości serca, uproś i nam przez swe wstawiennictwo u Najświętszego Boga cnotę pokory, będącą podstawą pełnego rozwoju ludzkiego i duchowego wzrostu w wierze. Niech za Twoją przyczyną Jezus Chrystus daruje wszystkie nasze grzechy i obdarzy nas wiecznym zbawieniem.

 • Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani”, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 6.

MODLITWA O ZAUFANIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI

(27 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez swą ufność pokładaną jedynie w Bogu dałeś nam wspaniały wzór całkowitego poddania się woli Bożej, spraw, abyśmy i my zachęceni Twoim przykładem potrafili zaufać Bożej Opatrzności we wszystkich doświadczeniach, jakie nas spotkają, i w przeciwnościach życia, i byśmy nigdy nie zwątpili w Bożą dobroć i miłosierdzie względem nasi wszystkich ludzi, którzy ufnie Go wzywają i szczerze o to proszą.

 • Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 7.

MODLITWA O SŁUŻEBNĄ MIŁOŚĆ

(28 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który od Boga doznałeś nadzwyczajnej łaski oświecenia umysłu, aby zgłębić i przeniknąć tajniki naszej wiary, wyjednaj i nam lepsze poznanie Bożych zamysłów w naszym życiu. Niech ogień płonący w Twym sercu pociąga nasze dusze i umysły do Boga, abyśmy kierowali ku Niemu nasze życie i miłowali Go przede wszystkim w naszych bliźnich –siostrach i braciach. Ty sam bądź naszym orędownikiem przed Chrystusem Panem, któremu ufamy i wierzymy.

 • Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 8.

MODLITWA O ZATROSKANIE O ZBAWIENIE DUSZ

(29 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez swoją troskę o zbawienie ludzi oraz przez poniesione dla nich trudy apostolskie i prace ewangelizacyjne stałeś się chwalebnym przykładem i wzorem nadzwyczajnej gorliwości, wyjednaj nam, abyśmy i wystali się Twoimi naśladowcami w czynieniu dobra i byśmy wszędzie, gdzie przyjdzie nam żyć i świadczyć o Bogu, gorliwie zabiegali o zbawienie nie tylko naszych dusz, ale i wszystkich ludzi szczerze szukających prawdziwego Boga.

 • Ignacy z Loyoli, szukający i znajdujący Boga we wszystkim, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, pragnący żyć i umierać dla Chrystusa, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, żarliwy czcicielu Imienia Jezusowego, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, rozmawiający z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, czcicielu dziewictwa Maryi, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

W: Amen.

Dzień 9.

MODLITWA O ŻARLIWĄ MIŁOŚĆ BOGA

(30 lipca)

K: Święty Ojcze Ignacy, który przez rozgrzane serce miłością do Boga oraz do bliźnich pragnąłeś zbawienia wszystkich ludzi, uproś nam pomoc oraz łaskę, abyśmy miłowali Boga ze wszystkich sił, z całego serca i całym naszym umysłem, służąc Mu poprzez dążenie do świętości w życiu. Spraw też, abyśmy czynili jak najwięcej dobra dla sióstr i braci oraz byśmy zasłużyli na przebywanie w wieczności przy Najświętszym Majestacie Boga wraz z Tobą i ze wszystkimi świętymi.

 • Ignacy z Loyoli, mistrzu prawdziwej pobożności, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, mistrzu kontemplacji w działaniu, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, mistrzu duchowego rozeznawania, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, mistrzu uczący wrażliwości sumienia, módl się za nami
 • Ignacy z Loyoli, mistrzu uczący smakowania rzeczy Bożych, módl się za nami

ZAKOŃCZENIE MODLITWY

K: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

W: Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. (3 razy)

K: Módl się za nami, święty Ojcze Ignacy.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże, który dla większego pomnożenia chwały Twojego Imienia, powołując założyciela zakonu jezuitów w szeregi Twoich świętych mężów, wzmocniłeś swój Kościół, † spraw, abyśmy za przyczyną świętego Ignacego, ’wsparci jego pomocą, mogli żyć świątobliwie, wielbiąc Ciebie, Jedynego Boga, * i razem z Jezusem i Jego świętymi zasłużyli na udział w chwale Twojego Królestwa. Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.W: Amen.

Similar Posts